Odjel za germanistiku

SYLLABI – PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI AKAD. GOD. 2020./2021.

 

OBVEZNI

Prvi semestar

 

 

Uvod u studij njemačke književnosti

HR

DE

Fonetika i fonologija njemačkog jezika

HR

DE

Njemačke jezične          vježbe I

HR

DE

Drugi semestar

 

 

Poglavlja iz starije njemačke književnosti

HR

DE

Uvod u studij njemačkog jezika

HR

DE

Njemačke jezične          vježbe II

HR

DE

Treći semestar

 

 

Književnost Bečke moderne

HR

DE

Morfologija njemačkog jezika

HR

DE

Njemačke jezične       vježbe III

HR

DE

Četvrti semestar

 

 

Goethe

HR

DE

Sintaksa njemačkog jezika

HR

DE

Njemačke jezične       vježbe IV

HR

DE

Peti semestar

 

 

Realizam i naturalizam

HR

DE

Semantika njemačkog jezika

HR

DE

Njemačke jezične            vježbe V

HR

DE

Šesti semestar

 

 

Romantizam

HR DE

Njemačke jezične        vježbe VI

HR

DE

 

IZBORNI

Zimski semestar

 

 

Drame G. Hauptmanna

HR

DE

Jezik i umijeće govora I

HR

DE

Književnost biedermeiera

HR

DE

Njemačka kultura i civilizacija 

HR DE

Sociolingvistika

HR

DE

Tekstne vrste

HR

DE

Tvorba riječi

HR

DE

Uvod u književnu  interpretaciju I

HR

DE

Znanstveno pisanje

HR

DE

Ljetni semestar

 

 

Analiza diskursa

HR

DE

Hrvatsko-njemačka kontrastivna lingvistika

HR

DE

Komparativna stilistika njemačke balade

HR

DE

Moderna drama

HR

DE

Pluricentričnost njemačkog jezika

HR

DE

Povijest njemačkog jezika s historijskom gramatikom

HR

DE

Suvremena austrijska književnost

HR

DE

Uvod u književnu  interpretaciju II

HR

DE